Jordanów, dnia 08.05.2020 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II” (znak postępowania IRG.271.1.5.2020)

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu:

DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j.,

ul. Kronikarza Galla 5/1,

30-053 Kraków

Cena: 998 730,30 zł

Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  • Cena 60%
  • Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –40 %

Streszczenie oceny ofert

Wykonawca

Cena

[brutto pln]

Cena 60% [pkt]

Okres gwarancji [miesiące]

Okres gwarancji 40% [pkt]

razem

Konsorcjum DB Renowacje Sp. z o.o.

ul. Ceglarska 25/49a,

30-362 Kraków,

Abbas Piotr Dobrzański

 Plac Na Groblach 18/10, 31-101 Kraków

1 094 702,25

54,74

120

40

94,74

AURUM APIS Sp. z o.o.

ul. Ignacego Solarza 6/16, 35-118 Rzeszów

1 252 291,68

47,85

120

40

87,85

DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j.,

ul. Kronikarza Galla 5/1,

30-053 Kraków

998 730,30

60,00

120

40

100,00

Roland Róg ART. SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki,

ul. Odrzańska 6/85,

30-408 Kraków

1 081 180,97

55,42

120

40

95,42

Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska,

ul. Kamienna 54,

32-080 Zabierzów

1 102 211,00

54,37

120

40

94,37

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019 r. poz. 1843), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.