Dnia 18 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2024.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
  5. Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2021/2022.
  6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  7. Sprawy bieżące.

Jordanów,  13.10.2021 r.