AGP.6845.2.2022                                                                                                                Jordanów, dnia: 27.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2 .

Warunki przetargu:

 • Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu w terminie od 18.07.2022 r. - 22.07.2022 r. w godz. 10:00-14:00.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 • Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 14:00.
 • Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 • Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 • Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 

Informacje o nieruchomości:

 • Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą

            KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku

            znajduje się lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 37,15 m2

 • Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni.
 • Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
 • Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Warunki umowy:

 • Nieruchomość winna by wykorzystywana do jako lokal mieszkalny.
 • Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 • Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 • W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego.
 • Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert.      

                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                          Andrzej Malczewski

załączniki do pobrania