Dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  • Informacja na temat aktualnej sytuacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 i 2019 rok.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 12.05.2020 r.