Jordanów 12.07.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.10.2022

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • : Roboty budowlane pn.:
  • Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.
  • miniPortal Identyfikator postępowania 76fc80c1-f240-43f3-9e43-2a067b240702
  • Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00219615/01
  • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 630   rozdz. 63003 paragrafie  6050 w wys. 1 174 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)