Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1

...

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

...