Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - ulica Komunalna do TAPI nr 471007K

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że Miasto Jordanów zawarło umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej Jordanów-ul. Komunalna do TAPI nr 471007K w km od 0+465 do 0+900 na działkach nr ewid. 5306/1, 2014/2, 2015/4, 2015/6, 5711 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na 2024 rok, jak również zawarto z wykonawcą umowę na roboty budowlane, do których niezwłocznie przystępujemy. Planowany termin realizacji do dnia 31.10.2024 r.

Miasto Jordanów otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację jednego z naszych kluczowych zadań drogowych.

Dzięki tym środkom miasto przeprowadzi remont drogi gminnej na ulicy Komunalnej do TAPI nr 471007K.

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Jordanów-ul. Komunalna do TAPI nr 471007K w km od 0+465 do 0+900 na działkach nr ewid. 5306/1, 2014/2, 2015/4, 2015/6, 5711 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów” ma na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze miasta, powiatu i województwa poprzez: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze  szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych; zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; podniesienie standardów technicznych dróg gminnych. Projekt jest skierowany do mieszkańców oraz osób spoza Miasta (przyjezdnych i przybywających pieszo).

Roboty budowlane obejmują przywrócenie do właściwego stanu technicznego z poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników drogi i pieszych. W ramach projektu zostanie wykonane:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z podbudową,

- profilowanie korpusu drogi,

- nowa podbudowa z tłucznia,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,

- remont poboczy,

- remont odwodnienia, 

- montaż barier ochronnych.

Realizacja zadania – wszystkie elementy z zachowaniem wymaganego reżimu technologicznego – w okresie od zawarcia umowy o roboty budowlane, tj. 26.03.2024 r. do 31.10.2024 r., z założeniem zapewnienia utrzymania ciągłości komunikacyjnej dla służb porządkowych, ratowniczo-technicznych oraz mieszkańców i zakładów produkcyjno-usługowych zlokalizowanych przy drodze, z jednoczesnym bieżącym informowaniem zainteresowanych stron. 

 RFRD 2024

herb