Zarządzenie Nr 16/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w roku 2021.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  roku 2021 następującym podmiotom:

Zadanie: „Organizowanie zajęć profilaktycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.” Kwota dofinansowania 60.000 zł.

  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów,  ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Magia jest wśród nas– Biwak z Piosenką.” Przyznana kwota dotacji: 2.500,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział  w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjno-profilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki” oraz „BEL CANTO.” Przyznana kwota dotacji: 8.000,00 zł.
  3. Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” ul .Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Spotkania z kulturą i sztuką.” Przyznana kwota dotacji: 2.500,00 zł.
  4. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i obywatelskiej „INSPIRACJA,” ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „SREBRNA AKADEMIA.” Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł.
  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, ul. Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania:„Zajęcia muzyczne dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa prowadzone przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów” Przyznana kwota dotacji: 11.000,00 zł.
  6. Związek Podhalan Oddział w Jordanowie, ul.Mickiewicza 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizowanie zajęć profilaktycznych muzycznych i tanecznych poprzez utworzenie Zespołu regionalnego „GRONICKI.” Przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł.
  7. Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie, Rynek 1, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.Przyznana kwota dotacji: 22.000,00 zł.
  8. „Uczniowski Klub Sportowy „DELTA,”  ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Lekkoatletyka dla każdego z UKS DELTA.” Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł.

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2021 w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień  i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.