Zarządzenie Nr 50/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku  o zdrowiu publicznym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii  w 2022 roku, wynikający z Uchwały Nr XXX/282/2022 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2025

§ 1.
Rodzaj zadań

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2022 roku organizacjom pozarządowym
   i uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 3. Zlecenie realizacji zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie jego realizacji.
 4. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 5. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zabezpieczone w budżecie Miasta Jordanowa w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.
 6. Nazwa zadania: „Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej dla mieszkańców Miasta Jordanowa, w szczególności dzieci i młodzieży”

§ 2.
W
ysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na  realizację  zadania  objętego niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte
w uchwale budżetowej na rok 2022 do kwoty 2.000 zł.

 § 3.
Terminy i warunki realizacji zadań

1. W ramach realizacji zadania wymienionego w § 1, pkt. 6  wspierane będą działania określone w Uchwale Nr XXX/282/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2025:

Warunki realizacji zadania:

1)     podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy wśród mieszkańców Miasta Jordanowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej.

2)     zorganizowanie zajęć profilaktycznych z konkursami dla dzieci i młodzieży z klas V-VIII Szkoły Podstawowej, z uwzględnieniem konkursu na plakat/logo promujący działania lokalnej kampanii profilaktycznej w zakresie profilaktyki uzależnień

3)     przeprowadzenie spotkania z rodzicami mającego na celu edukację w zakresie zagrożeń związanych z eksperymentowaniem i używaniem substancji psychoaktywnych, przekazanie materiałów szkoleniowych otrzymanych z Urzędu Miasta Jordanowa (ulotki, broszury).

4)     organizowanie i prowadzenie ww. zajęć ma być związane z realizacją programów profilaktyki uniwersalnej opartych na skutecznych strategiach oddziaływań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych;

5)     zadanie dotyczy wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa;

6)     oferent powinien dysponować lokalem odpowiednim do prowadzenia zajęć oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą  do wykonywania zadania;

7)     oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć;

8)     wsparciem zostaną objęte zadania, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.;Kwota dofinansowania – 2.000 zł.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z ich realizacją i dotyczą wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa.

3. Koszty administracyjne (np. czynsz, media, obsługa księgowa, koordynacja zadania) nie mogą przekraczać 20%  kwoty dotacji.

4. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

5.W trakcie realizacji zadań, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:

1)     zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,

2)     prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

6.Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1)     zakup gruntów,

2)     działalność gospodarczą,

3)     działalność polityczną  i wyznaniową

4)      pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

5)     pokrycie  deficytu działalności organizacji,

6)     pokrycie kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,

7)     realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji  w wysokości  wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

8. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a beneficjent podejmuje się realizacji zadania, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy zadania zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie.

9.Zarządzenie  Burmistrza  Miasta Jordanowa o wynikach  konkursu  ofert  jest podstawą do zawarcia pisemnej  umowy  ze Zleceniobiorcą -  podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

11. Podmiot wyłoniony w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
 w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) Burmistrz Miasta Jordanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

12. Zleceniobiorca  jest zobowiązany do:

1)     korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2)     wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

3)     złożenia sprawozdania z całości realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą
o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183).

4)     każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy.

13. Środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem lub zaktualizowanym kosztorysem. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej, niż 20 %, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1)     suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji,

2)     środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia i honoraria osób biorących udział w realizacji zadania,

3)     przesunięcia nie mogą zwiększać wartości kosztów obsługi zadania wskazanych
w umowie na realizację zadania

14. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansach publicznych Miasto Jordanów zlecając zadanie publiczne nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienie zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

15. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa będą przetwarzane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 91700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1)     administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu (ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi w Konkursie Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO;

2)     obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z przepisów prawa, tj. z art. 13-19 UoDPPioW oraz rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

3)     w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO. 17.4. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie, tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie, o następujących kwestiach: Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że:

a)      dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 91700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b)     administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw.

Pani/Pana dane osobowe:……………………. pochodzą z Oferty złożonej przez ……….. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa.

§ 4.
Kryteria oceny ofert

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem  formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.
 2. W trakcie oceny formalnej Komisja Konkursowa sprawdza czy:

1)     oferta została złożona przez podmiot uprawniony;

2)     oferta została wypełniona kompletnie i czytelnie, na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 5;

3)     oferta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu;

4)     oferta jest kompletna tj. zawiera wszystkie wymagane załączniki.

3. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych: uzupełnienie brakujących załączników, podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana przez jedną osobę), uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów w terminie niezwłocznym wskazanym przez Komisję Konkursową.

 1. Jeżeli oferta spełnia warunki formalne zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.
 2. 4.     Przy opiniowaniu  ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)     merytorycznymi (skala ocen od 0-35):

a)     zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem;

b)     ilość godzin zajęć, warsztatów, porad / ilość osób objętych realizacją zadania;

c)     proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,

d)     atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

e)     znaczenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

2)     finansowymi (skala ocen od 0-30):

a)     budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych celów,

b)     przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)     udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

d)     planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

e)     odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

3)     organizacyjnymi (skala od 0-35):

a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

b)     posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

c)     dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat,

d)     rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych

 1. Ocena końcowa danej oferty jest średnią sumy z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 100 pkt).
 2. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 50 punktów zostaną odrzucone.
 3. 7.     Wnioskodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową wyłącznie jednej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych
  w poszczególnych kryteriach oceny ofert przez członków Komisji Konkursowej.

§ 5.
Miejsce i termin składania ofert oraz sposób złożenia dokumentów

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub przesłanie oferty na ww. adres
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu). Druki ofert można pobrać na stronie internetowej www.jordanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej, opisanej kopercie, na której należy umieścić pieczęć lub adnotację dot. nazwy podmiotu oraz dopisek „Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wraz z nazwą zadania.

§ 6.
Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Jordanowa propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert, w formie protokołu.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Jordanowa w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie www.jordanow.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

 §7.
Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Od wyników konkursu można się odwołać do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie
   7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 6.
 2. Burmistrz Miasta Jordanowa w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

1)     powierzyć realizację zadania,

2)     zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

3)     podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

 

§ 8.
Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego w  wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny uznaje się środki finansowe oraz wkład osobowy w postaci pracy społecznej – nie uznaje się wkładu rzeczowego.

§ 9.
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą  i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 6. Program profilaktyczno-terapeutyczny (opis działań terapeutycznych i profilaktycznych realizowanych w trakcie zadania);
 7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie publiczne.
 8. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
  ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań– podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września  2015 r. 
  o zdrowiu publicznym
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

§ 10.
Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jordanowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu składania ofert
i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Do pobrania:
1. Załącznik 1 do zarządzenia Nr 50 (pdf, 480KB)