Zarządzenie Nr 55/2019
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 07 listopada 2019 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, pkt. 19, art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z  2019, poz. 506 z późn. zm. /, art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym /Dz.U. z 2018 r., poz. 1492/, zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 następującej organizacji:
    Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” ul. Konopnickiej 2, 34 - 240 Jordanów.
    Nazwa zadania:Bez nałogów – żyję zdrowo.”
    Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

§ 2.

Środki na realizację zadania określonego w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019 w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.